Ondersteuning

Samen sterk, met hart, hoofd en handen.

 

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Ieder kind verdient optimale kansen om zich te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te volgen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Daarin worden de vorderingen en resultaten bijgehouden.

Dynamisch groepsoverzicht

Naast het lvs wordt de ontwikkeling bijgehouden in een dynamisch groepsoverzicht. Hierin wordt naast de sociaal emotionele en leerontwikkeling ook omschreven welke onderwijsbehoefte een leerling heeft. Als de leerkracht signaleert dat een leerling tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft, wordt in het dynamisch groepsoverzicht vermeld welke ondersteuning nodig is en met welk doel.

Mocht er sprake zijn van meer structurele ondersteuning, worden ouders altijd betrokken.

Pedagogische driehoek

Samen sterk, met hart, hoofd en handen.

We vinden het erg belangrijk samen met ouders op te trekken. Als de ontwikkeling van kinderen zonder obstakels verloopt, maar ook als dit niet zo is. Juist als het moeilijk is, is in gesprek blijven belangrijk.

We bespreken samen wat we zien en ervaren en maken afspraken over hoe we een leerling op de goede manier kunnen ondersteunen.

Extra ondersteuning

Als extra ondersteuning nodig is, vindt dit zoveel mogelijk binnen de groep door de eigen leerkracht plaats. Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door een leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.

Als de extra ondersteuning binnen de groep niet voldoende blijkt, bespreken ouders en school samen welke vervolgstappen genomen gaan worden.

Intern begeleider

De intern begeleider is altijd betrokken bij de ontwikkeling van alle leerlingen. Er vindt tijdens de groepsbesprekingen overleg plaats met de leerkracht. Alle leerlingen zijn op deze manier goed in beeld.

De intern begeleider bewaakt, begeleidt en evalueert de leerprocessen binnen elke groep. Als een leerling intensievere ondersteuning nodig heeft zal ook de intern begeleider betrokken zijn bij de gesprekken met ouders. Door alle betrokkenen rondom het kind te betrekken bij de ontwikkeling van het kind staat de pedagogische driehoek stevig.

Jeugdondersteuner

Op onze school is 4 dagen per week een jeugdondersteuner aanwezig. Zij kan ondersteunen bij opvoedvragen. Ook voor andere niet school gerelateerde vragen is de jeugdondersteuner bereikbaar.

Plusklas

Voor zevende en achtstegroepers die een extra uitdaging aan kunnen, biedt PCBO Leeuwarden een Plusklas. De leerlingen die hieraan meedoen volgen een programma vol verbreding en verdieping. In de Plusklas wordt thematisch gewerkt aan uitdagende onderwerpen. Aan elk thema zijn één of enkele vaardigheidsdoelen gekoppeld, zodat de kinderen de kans krijgen om te groeien in hun kennis en ook in vaardigheden op het gebied van zelfinzicht, zelfsturing, communiceren, samenwerken, kritisch, analytisch en creatief denken. De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in een portfolio. Tussen de kerst- en voorjaarsvakantie heeft Plusklas groep 8 les op het christelijk gymnasium Beyers Naudé. Een deel van de lessen wordt gegeven door docenten van het Beyers Naudé. Deze worden in samenwerking met de plusklasleerkracht voorbereid.

Mocht dit een passende uitdaging voor een leerling zijn, neemt de leerkracht contact met ouders op.

Samen sterk, met hart, hoofd en handen.

Dit willen we graag uitdragen. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind. Of zijn er belangrijke gebeurtenissen binnen jullie gezin? U kunt altijd bij ons terecht.